Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1227
Nhan đề: Ảnh hưởng của đất nhiễm mặn đến chất lượng tinh dầu sả : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thi, Xuyên
Huỳnh Tấn, Thiện
Từ khoá: Tinh dầu sả
Ảnh hưởng của đất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1227
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6604_1_Huynh Tan Thien_S146192_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa242.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_2_Huynh Tan Thien_S146192_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn251.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_3_Huynh Tan Thien_S146192_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục246.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_4_Huynh Tan Thien_S146192_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh248.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_5_Huynh Tan Thien_S146192_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu255.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_6_Huynh Tan Thien_S146192_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu648.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_7_Huynh Tan Thien_S146192_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu456.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_8_Huynh Tan Thien_S146192_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận527.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_9_Huynh Tan Thien_S146192_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị243.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_10_Huynh Tan Thien_S146192_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo355.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6604_11_Huynh Tan Thien_S146192_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục711.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.