Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1225
Nhan đề: Khảo sát khả năng sinh trưởng hạt giống cỏ lúa mì và sản xuất thử nghiệm một vài loại nước giải khát từ cỏ lúa mì (Triticum aestivum L.) : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thị, Xuyên
Nguyễn Thị Trà, My
Trần Lê Khánh, Trang
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Nước giải khát
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1225
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6602_1_Tran Le Khanh Trang_S146113_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa139.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_2_Tran Le Khanh Trang_S146113_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn210.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_3_Tran Le Khanh Trang_S146113_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục131.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_4_Tran Le Khanh Trang_S146113_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh160.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_5_Tran Le Khanh Trang_S146113_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu164.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_6_Tran Le Khanh Trang_S146113_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu293.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_7_Tran Le Khanh Trang_S146113_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Đối tượng, nội dung, địa điểm và phương pháp366.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_8_Tran Le Khanh Trang_S146113_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_9_Tran Le Khanh Trang_S146113_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị119.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_10_Tran Le Khanh Trang_S146113_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo131 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6602_11_Tran Le Khanh Trang_S146113_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục195.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.