Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1224
Nhan đề: Nhân giống vô tính và thử nghiệm sản xuất trà kim thất tai - Gynura Divaricata (L.) DC : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thi, Xuyên
Phạm Thị Thanh, Ngân
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Nghiên cứu sản xuất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1224
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6601_1_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa252.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_2_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn245.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_3_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh249.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_3_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục249.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_4_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu321.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_5_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_6_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu360.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_7_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận2.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_8_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị239.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_9_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo349.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6601_10_Pham Thi Thanh Ngan_S143721_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục645.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.