Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1223
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cơm cháy ở quy mô trong phòng thí nghiệm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Trà, My
Nguyễn, Phúc
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Nghiên cứu sản xuất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1223
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6600_1_Nguyen Phuc_S146800_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa144.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_2_Nguyen Phuc_S146800_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn163 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_3_Nguyen Phuc_S146800_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục180.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_4_Nguyen Phuc_S146800_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh165.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_5_Nguyen Phuc_S146800_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu138.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_6_Nguyen Phuc_S146800_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu608.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_7_Nguyen Phuc_S146800_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu598.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_8_Nguyen Phuc_S146800_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận888.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_9_Nguyen Phuc_S146800_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị135.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_10_Nguyen Phuc_S146800_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo186.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6600_11_Nguyen Phuc_S146800_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục223.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.