Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1222
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất Trà khổ qua mật ong : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Đào Thanh, Khuê
Nguyễn Thị Thu, Thảo
Từ khoá: Công nghệ nước uống
Trà khổ qua mật ong
Nghiên cứu sản xuất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1222
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6599_1_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa64.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_2_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn74.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_3_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục112.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_4_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh117.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_5_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu122.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_7_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu842.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_8_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận706.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_9_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị107.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_10_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo144.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6599_11_Nguyen Thi Thu Thao_S143157_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục155.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.