Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1221
Nhan đề: Xây dựng quy trình chế biến bột Đinh Lăng để sản xuất Trà hòa tan : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Đào Thanh, Khuê
Phạm Thị Thanh, Tâm
Từ khoá: Công nghệ nước uống
Trà hòa tan
Quy trình chế biến
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1221
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6598_2_Pham Thi Thanh Tam_S141613_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa173.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_2_Pham Thi Thanh Tam_S141613_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn258.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_3_Pham Thi Thanh Tam_S141613_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục246.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_4_Pham Thi Thanh Tam_S141613_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh250.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_5_Pham Thi Thanh Tam_S141613_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu297.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_6_Pham Thi Thanh Tam_S141613_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Tổng quan các tài liệu627.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_7_Pham Thi Thanh Tam_S141613_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3 : Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu302.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_8_Pham Thi Thanh Tam_S141613_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_9_Pham Thi Thanh Tam_S141613_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị244.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_10_Pham Thi Thanh Tam_S141613_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo304.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6598_11_Pham Thi Thanh Tam_S141613_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục383.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.