Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1213
Nhan đề: Giáo trình sinh học đại cương
Tác giả: Trần Thị, Minh
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1213
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1698_1_Giao trinh sinh hoc dai cuong_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách153.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_2_Giao trinh sinh hoc dai cuong_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục187 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_3_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Khái niệm về sinh học3.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_4_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở hóa học cửa sự sống17.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_5_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Cấu trúc và chức năng của tế bào18.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_6_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường3.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_7_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Sự hô hấp tế bào5.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_8_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: vai trò của tế bào trong quá trình quang hợp12.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_9_Giao trinh sinh hoc dai cuong_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Di truyền học12.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1698_10_Giao trinh sinh hoc dai cuong_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo228.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.