Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1203
Nhan đề: Ứng dụng kỹ thuật Real - time PCR trong chuẩn đoán Mycobacterium Tuberculosis tại bệnh viện Quân Y 175 : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Vũ Bảo, Châu
Trần Thị, Minh
Trần Thị Bích, Trâm
Từ khoá: Chuẩn đoán bệnh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1203
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6595_1_Tran Thi Bich Tram_S144714_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa176.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_2_Tran Thi Bich Tram_S144714_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn180.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_3_Tran Thi Bich Tram_S144714_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục172.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_4_Tran Thi Bich Tram_S144714_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Giới thiệu chung181.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_5_Tran Thi Bich Tram_S144714_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu625.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_6_Tran Thi Bich Tram_S144714_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu254.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_7_Tran Thi Bich Tram_S144714_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận664.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_8_Tran Thi Bich Tram_S144714_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị175.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_9_Tran Thi Bich Tram_S144714_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo248.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_10_Tran Thi Bich Tram_S144714_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục642.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6595_11_Tran Thi Bich Tram_S144714_banh sach bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh173.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.