Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1201
Nhan đề: Sử dụng mã vạch DNA định loại một số loài tôm thuộc họ Penaeidae dựa trên trình tự vùng Gene 16S - rRNA ty thể : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trương Thế, Quang
Trần Thị Kim, Khánh
Từ khoá: Di truyền
DNA mã vạch
Gen ty thể
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1201
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6593_1_Tran Thi Kim Khanh_S144501_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa123.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_2_Tran Thi Kim Khanh_S144501_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn167.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_3_Tran Thi Kim Khanh_S144501_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục203.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_4_Tran Thi Kim Khanh_S144501_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh209.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_5_Tran Thi Kim Khanh_S144501_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu211.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_6_Tran Thi Kim Khanh_S144501_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu384.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_7_Tran Thi Kim Khanh_S144501_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu884.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_8_Tran Thi Kim Khanh_S144501_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận842.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_9_Tran Thi Kim Khanh_S144501_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị208.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_10_Tran Thi Kim Khanh_S144501_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo220.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6593_11_Tran Thi Kim Khanh_S144501_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục868.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.