Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1199
Nhan đề: So sánh đặc điểm hình thái và DNA mã vạch của một số loài cá kèo thuộc họ Gobilldae : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trương Thế, Quang
Bùi Thị Mỹ, Nhung
Từ khoá: Di truyền
DNA mã vạch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1199
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6591_1_Bui Thi My Nhung_S146775_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa253.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_2_Bui Thi My Nhung_S146775_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn508.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_3_Bui Thi My Nhung_S146775_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục600.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_4_Bui Thi My Nhung_S146775_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh426.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_5_Bui Thi My Nhung_S146775_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu359.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_6_Bui Thi My Nhung_S146775_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Tổng quan tài liệu617.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_7_Bui Thi My Nhung_S146775_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3 : Vật liệu và phương pháp nghiên cứu923.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_8_Bui Thi My Nhung_S146775_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Kết quả và thảo luận784.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_9_Bui Thi My Nhung_S146775_phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Kết luận và kiến nghị250.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_10_Bui Thi My Nhung_S146775_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo367.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6591_11_Bui Thi My Nhung_S146775_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục607.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.