Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1198
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của một số loại bẫy bã trừ côn trùng trên cây Hoa Lan - Hoa Chuông - Dưa Lưới : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thị, Xuyên
Phan Thị Ngọc, Thúy
Từ khoá: Côn trùng
Đánh giá hiệu quả
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1198
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6590_1_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa118.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_2_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn186.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_3_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục191.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_4_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh132.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_5_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Giới thiệu chung145.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_6_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu nghiên cứu283.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_7_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Đối tượng, địa điểm, thời gian, phương pháp nghiên cứu286.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_8_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận925.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_9_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị114.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_10_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo164.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6590_11_Phan Thi Ngoc Thuy_S131758_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục384 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.