Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1197
Nhan đề: Ảnh hưởng nguyên liệu đầu vào đến chất lượng xúc xích thanh trùng tại công ty Vissan : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Phan Bảo, Khánh
Trần Minh, Tâm
Phan Trọng, Khôi
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Công nghệ thực phẩm
Xúc xích thanh trùng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1197
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6589_1_Phan Trong Khoi_S144898_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa292.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_2_Phan Trong Khoi_S144898_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn283.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_3_Phan Trong Khoi_S144898_Ban giai trinh cac noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa211.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_4_Phan Trong Khoi_S144898_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục476.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_5_Phan Trong Khoi_S144898_danh muc bang hinh va viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh292.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_6_Phan Trong Khoi_S144898_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Giới thiệu chung359.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_7_Phan Trong Khoi_S144898_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu367.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_8_Phan Trong Khoi_S144898_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Nội dung và phương pháp nghiên cứu302.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_9_Phan Trong Khoi_S144898_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận728.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_10_Phan Trong Khoi_S144898_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị284.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_11_Phan Trong Khoi_S144898_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo391.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6589_12_Phan Trong Khoi_S144898_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục337.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.