Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1191
Nhan đề: Đánh giá chất lượng tinh dịch giống heo Duroc tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Thị, Minh
Lê Trần Kim, Ngân
Từ khoá: Hệ sinh sản
Heo Duroc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1191
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6583_1_Le Tran Kim Ngan_S143507_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa175.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_2_Le Tran Kim Ngan_S143507_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn166.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_3_Le Tran Kim Ngan_S143507_Ban giai trinh noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa209.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_4_Le Tran Kim Ngan_S143507_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục167.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_5_Le Tran Kim Ngan_S143507_danh sach bang-hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh257.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_6_Le Tran Kim Ngan_S143507_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Giới thiệu chung227.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_7_Le Tran Kim Ngan_S143507_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan tài liệu nghiên cứu541.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_8_Le Tran Kim Ngan_S143507_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Nội dung và phương pháp nghiên cứu264.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_9_Le Tran Kim Ngan_S143507_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4 : Kết quả và biện luận717.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_10_Le Tran Kim Ngan_S143507_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị168.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_11_Le Tran Kim Ngan_S143507_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo241.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6583_12_Le Tran Kim Ngan_S143507_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.