Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1190
Nhan đề: Khảo sát khả năng sản xuất mỹ phẩm từ hoa hồng : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Thị, Minh
Nguyễn Thị Ngọc, Nga
Từ khoá: Sản xuất Mỹ phẩm
Hoa hồng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1190
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6582_1_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa191.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_2_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn181.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_3_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa183.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_4_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục192.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_5_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_danh muc bang va hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh188.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_6_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu190.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_7_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tổng quan tài liệu443.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_8_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu547.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_9_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Kết quả và thảo luận298.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_10_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Kết luận và kiến nghị184.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_11_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo268.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6582_12_Nguyen Thi Ngoc Nga_S143595_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục366.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.