Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11891
Nhan đề: Hóa học đại cương - Lần 1 - HKIII
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11891
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HOA HOC DAI CUONG_HOC LAI_L1_HK 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương595.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.