Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11750
Nhan đề: Xây dựng các trung tâm trách nhiệm để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của trường Đại học Văn Lang: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101
Tác giả: Cao, Thị Hồng Hạnh (HVTH);
TS. Nguyễn, Cửu Đỉnh (GVHD)
Từ khoá: Quản lý tài chính
Kiểm soát chi phí
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: 71 tr. : File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11750
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2018-2019_Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8649_1. Hong Hanh- Luan van sưa_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa170.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_2. Hong Hanh- Luan van sưa_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục341.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_3. Hong Hanh- Luan van sưa_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu207.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_4. Hong Hanh- Luan van sưa_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ TH NG TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM338.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_5. Hong Hanh- Luan van sưa_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG VỀ HỆ TH NG TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG381.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_6. Hong Hanh- Luan van sưa_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG369.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_7. Hong Hanh- Luan van sưa_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận204.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_8. Hong Hanh- Luan van sưa_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo165.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8649_9. Hong Hanh- Luan van sưa_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục414.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.