Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11607
Nhan đề: Kế toán tài chính 4 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 16 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11607
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22KT_KE TOAN TAI CHINH 4_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính 45.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.