Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11309
Nhan đề: Chinese 2 - Lần 2 - HKII
Tác giả: Đặng, Duy Luận
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11309
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23D(HE,HF)_CHINESE 2_L2_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 2564.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.