Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1117
Nhan đề: Đánh giá chất lượng nước thải sau hầm ủ Biogas của các hộ chăn nuôi heo tại huyện Củ chi, thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra biện pháp xử lý nước thải sau hầm ủ : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Thị Kim, Oanh
Nguyễn Thanh, Trang
Đinh Thị Ngọc, Anh
Từ khoá: Xử lý nước thải
Chăn nuôi
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1117
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MT_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6562_1_Nguyen Thanh Trang_M143111_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn115.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_2_Nguyen Thanh Trang_M143111_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục90.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_3_Nguyen Thanh Trang_M143111_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung143.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_4_Nguyen Thanh Trang_M143111_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan tài liệu liên quan đến nghiên cứu669.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_5_Nguyen Thanh Trang_M143111_Chuong 3_4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_6_Nguyen Thanh Trang_M143111_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị172.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_7_Nguyen Thanh Trang_M143111_Danh sach bang - hinh - bieu do - chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng hình104.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_8_Nguyen Thanh Trang_M143111_Trang bia phu.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa phụ140.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6562_9_Nguyen Thanh Trang_M143111_Ban giai trinh noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa157.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.