Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10920
Nhan đề: Kế toán tài chính 4 - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 40 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10920
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22_KE TOAN TAI CHINH 4_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế toán tài chính 415.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.