Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1068
Nhan đề: Van Lang E - Recuitrment : Capstone project
Tác giả: Phạm Minh, Huyên
Văng Văn, Quí
Nguyễn Hữu, Luân
Ngô Hữu, Nhân
Nguyễn Đăng Đại, Hiệp
Huỳnh Công, Thành
Từ khoá: Software
Computer programming
Management
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Customer: Phòng Công tác - Sinh viên. Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1068
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K20T-Team6-Presentation-EOMP03.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày8.07 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
K20T-Team6-Presentation-EOMP03-v2.0.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày5.23 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.