Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1054
Nhan đề: Đa dạng hóa sản phẩm Du lịch tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh : Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị, Thao
Phạm Thị Kiều, Thu
Từ khoá: Du lịch
Sản phẩm du lịch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1054
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6529_1_Pham Thi Kieu Thu_D142812_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa198.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_2_Pham Thi Kieu Thu_D142812_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn198.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_3_Pham Thi Kieu Thu_D142812_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục220.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_4_Pham Thi Kieu Thu_D142812_danh muc tu viet tat-bang va bieu do.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục từ viết tắt và biểu đồ193.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_5_Pham Thi Kieu Thu_D142812_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Cơ sở lý luận494.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_5_Pham Thi Kieu Thu_D142812_phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu299.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_6_Pham Thi Kieu Thu_D142812_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh777.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_7_Pham Thi Kieu Thu_D142812_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh430.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_8_Pham Thi Kieu Thu_D142812_ket luan va kien nghi.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận và kiến nghị301.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_9_Pham Thi Kieu Thu_D142812_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo214.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6529_10_Pham Thi Kieu Thu_D142812_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục396.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.