Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8612
Nhan đề: Greenhouse Operation and Management:instructor guide
Tác giả: DeFacio, Patricia
Pickerel, Lynn
Rhyne, Susan M.
Từ khoá: Floriculture
Greenhouse management
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Curators of the University of Missouri,
Mô tả: xlix, 427 p. :ill. ;3.86 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8612
Bộ sưu tập: Nông nghiệp Công nghệ cao_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3063_D8090_1_Greenhouse Operation..._Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover9.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_2_Greenhouse Operation..._Copyright.pdf
  Giới hạn truy cập
Copyright13.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_3_Greenhouse Operation..._Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments9.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_4_Greenhouse Operation..._Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword9.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_5_Greenhouse Operation..._Table of Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Contents89.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_6_Greenhouse Operation..._Competency Crosswalk.pdf
  Giới hạn truy cập
Competency Crosswalk88.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_7_Greenhouse Operation..._Competency Profile.pdf
  Giới hạn truy cập
Competency Profile36.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_8_Greenhouse Operation..._Suggested Time ....pdf
  Giới hạn truy cập
Suggested Time Frame for Teaching19.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_9_Greenhouse Operation..._Planning for Unit IV Activities.pdf
  Giới hạn truy cập
Planning for Unit IV Activities21.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_10_Greenhouse Operation..._Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix49.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_11_Greenhouse Operation..._Unit I_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit I: The Greenhouse Industry. Lesson 1: Scope and Development of the Greenhouse Industry270 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_12_Greenhouse Operation..._Unit I_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Career Opportunities in the Greenhouse Industry156.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_13_Greenhouse Operation..._Unit II_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit II: Growing Structures Lesson 1: Greenhouse Parts, Structures, and Coverings958.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_14_Greenhouse Operation..._Unit II_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Environmental Control152.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_15_Greenhouse Operation..._Unit II_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Energy Conservation and Environmental Protection43.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_16_Greenhouse Operation..._Unit III_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit III: Plant Science Basics Lesson 1: Plant Parts, Structures, and Functions570.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_17_Greenhouse Operation..._Unit III_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Plant Processes56.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_18_Greenhouse Operation..._Unit III_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Plant Classification and Nomenclature111.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_19_Greenhouse Operation..._Unit IV_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit IV : Plant Growth Lesson 1: Environmental Effects84.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_20_Greenhouse Operation..._Unit IV_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Growing Media and Containers217.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_21_Greenhouse Operation..._Unit IV_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Irrigation110.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_22_Greenhouse Operation..._Unit IV_Lesson 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 4: Nutrients106.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_23_Greenhouse Operation..._Unit IV_Lesson 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 5: Fertilizer75.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_24_Greenhouse Operation..._Unit V_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit V: Plant Propagation Lesson 1: Sexual Propagation113.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_25_Greenhouse Operation..._Unit V_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Asexual Propagation168.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_26_Greenhouse Operation..._Unit VI_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit VI: Plant Health Lesson 1: Greenhouse Pests and Diseases270.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_27_Greenhouse Operation..._Unit VI_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Pest Control42.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_28_Greenhouse Operation..._Unit VI_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Pesticide Use and Safety171.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_29_Greenhouse Operation..._Unit VII_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit VII:Greenhouse Business Management Lesson 1: Commercial Greenhouse Crops85.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3063_D8090_30_Greenhouse Operation..._Unit VII_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Marketing Plan60.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.