Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27548
Nhan đề: Phần mềm kế toán - L1 - HK1 (K23KT)
Tác giả: Lưu, Chí Danh
Phạm, Thị Mộng Tuyền
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Phần mềm kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán - Kiểm toán
Mô tả: 6.0 Mb 24 tr. Thực hành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27548
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23KT_PHAN MEM KE TOAN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mềm kế toán - L1 - HK1 (K23KT)6.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.