Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1187
Nhan đề: Nghiên cứu lập phương án xây dựng phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng các sản phẩm thực phẩm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Đoàn Thị Tú, Trinh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Sản phẩm thực phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1187
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6579_1_Doan Thi Tu Trinh_S145197_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa214.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_2_Doan Thi Tu Trinh_S145197_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn393.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_3_Doan Thi Tu Trinh_S145197_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục415.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_4_Doan Thi Tu Trinh_S145197_danh muc cac tu viet tat-bang-so do-hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh247.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_5_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu252.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_6_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề517.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_7_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu253.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_8_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Kết quả và thảo luận651.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_9_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Kết luận và kiến nghị237.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_10_Doan Thi Tu Trinh_S145197_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo324.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6579_11_Doan Thi Tu Trinh_S145197_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục305.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.