Yêu cầu tài liệu: Chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc tại chính quyền cơ sở: Hội nghị tập huấn Vai trò của đại biểu HĐND với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương

Tất cả tập tin của tài liệu này
Tập tin bạn đã chọn
Hủy bỏ