Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9916
Nhan đề: A fabulous kingdom : the exploration of the Arctic
Tác giả: Officer, Charles
Page, Jake
Từ khoá: Discoveries in geography.
Erforschung
Expedition.
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Oxford University Press,
Tóm tắt: Th e second edition of A Fabulous Kingdom will explain the history of the arctic and describe the current scientifi c and environmental issues that threaten this fascinating region
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9916
ISBN: 9780199837809
Bộ sưu tập: Công nghệ Sinh học_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3612_1_Title Pages-2.pdfTitle Pages3.1 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_2_Dedication.pdfDedication15.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_3_Epigraph.pdfEpigraph17.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_4_IntroductionThe Nature of the Place.pdfIntroductionThe Nature of the Place3.16 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_5_Preface to the First Edition.pdfPreface to the First Edition69.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_6_Preface to the Second Edition.pdfPreface to the Second Edition61.14 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_7_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 1.pdfChapter 1: sea lungs, godly commerce, and projections3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_8_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 2.pdfChapter 2: frizadores for cathay, and polar bears1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_9_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_ Chapter 3.pdfChapter 3: fool’s gold, hooch, and mutiny2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_10_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 4.pdfChapter 4: connubial fidelity and the vicar of wakefield1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_11_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 5.pdfChapter 5 : open seas and closed minds5.59 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_12_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 6.pdfChapter 6: anything is good that don’t poison you1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_13_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 7.pdfChapter 7 :three faces of ambition1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_14_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 8.pdfChapter 8: amateurs, pros, and cons3.49 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_15_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 9.pdfChapter 9: from polar larks to canary watching821.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_16_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 10.pdfChapter 10: the deicing of the north100.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_17_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 11.pdfChapter 11: animals changing the guard100.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_18_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 12.pdfChapter 12: who owns the arctic93.88 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3612_19_A Fabulous Kingdom The Exploration of the Arctic_Chapter 13.pdfChapter 9: the greenland example73.18 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.