Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/974
Nhan đề: Chemistry for Environmental Engineering and science - 5th ed.
Tác giả: C.N., Sawyer
P.L., McCarty
G.F., Parkin
Từ khoá: Environmental Engineering
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/974
Bộ sưu tập: TLTK_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường _Năm học 2016-2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA217_1_Chemistry for environmental engineering and science_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover708.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_2_Chemistry for environmental engineering and science_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents924.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_3_Chemistry for environmental engineering and science_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface580.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_4_Chemistry for environmental engineering and science_About the authors.pdf
  Giới hạn truy cập
About the authors189.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_5_Chemistry for environmental engineering and science_PART 1_CHAPTER 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Introduction1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_6_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Conceepts from General8.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_7_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Physical Chemistry18.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_8_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Equilibrium Chemistry33.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_9_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Organic Chemistry28.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_10_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Biachemistry11.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_11_Chemistry for environmental engineering and science_PART 1_CHAPTER 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Colloid Chemistry4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_12_Chemistry for environmental engineering and science_PART 1_CHAPTER 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamentals of Chemistry for Environmental Engineering and Science: Basic Concepts from Nuclear Chemistry6.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_13_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Waste water Analysis: Introduction2.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_14_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Statistical Analysis of Analytical Data10.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_15_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Basic Concepts from Quantitative Chemistry7.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_16_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Instrumental Methods of Analysis12.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_17_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Turbidity1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_18_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Color1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_19_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Standard Solutions1.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_20_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Ph1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_21_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Acidity1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_22_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Alkalinity3.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_23_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Hardness1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_24_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Residual Chlorine and Chlorine Demand3.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_25_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Chloride1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_26_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Dissolved Oxygen2.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_27_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Bichemical Oxygen Demand4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_28_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Chemical Oxygen Demand1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_29_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Nitrogen4.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_30_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Solids1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_31_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Iron and Manganese1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_32_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Fluoride1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_33_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Sulfate1.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_34_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Phosphorus and Phosphate1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_35_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Oil and Grease1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_36_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 32.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Volatile Acids2.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_37_Chemistry for environmental engineering and science_PART 2_CHAPTER 33.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Gas Analysis2.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA217_38_Chemistry.pdf
  Giới hạn truy cập
Water and Wastewater Analysis: Trace Contaminants11.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.