Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8562
Nhan đề: Quản Trị Dự Án:Sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng
Tác giả: Baguley, Phil
Nhân Văn (d.)
Từ khoá: Quản lý dự án
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Thanh niên
Mô tả: 202 tr. :minh họa;11.3 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8562
Bộ sưu tập: TLCK_Sách số hóa_ Nông nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3012_D8039_1_Quan tri du an_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa3.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_2_Quan tri du an_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Dự án, Dự án và Dự án785.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_3_Quan tri du an_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Dự án nào?545.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_4_Quan tri du an_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức Dự án761.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_5_Quan tri du an_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế hoạch Dự án1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_6_Quan tri du an_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý Dự án790.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_7_Quan tri du an_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhóm Dự án685.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_8_Quan tri du an_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý tài chính của Dự án598.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_9_Quan tri du an_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Giám sát và kiểm tra Dự án?731.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_10_Quan tri du an_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án644.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_11_Quan tri du an_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết thúc Dự án641.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_12_Quan tri du an_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề quan trọng đối với nhà quản lý Dự án273.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3012_D8039_13_Quan tri du an_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục131.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.