Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8484
Nhan đề: Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010
Tác giả: Đào, Duy Quát
Đỗ, Quang Hưng
Vũ, Duy Thông
Từ khoá: Báo chí
lịch sử báo chí
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia,
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam trải dài trong một giai đoạn từ năm 1925 - 2010 với nhiều biến động lịch sử, và công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ các nhà báo Việt Nam
Mô tả: Download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8484
Bộ sưu tập: Truyền thông Đa phương tiện_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7884_SA2949_1_Tong quan lich su ... VN_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa235.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_2_Tong quan lich su ... VN_Loi nha xuat ban.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nhà xuất bản429.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_3_Tong quan lich su ... VN_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam thời kỳ 1925 - 1945819.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_4_Tong quan lich su ... VN_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam thời kỳ 1945 - 1954724.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_5_Tong quan lich su ... VN_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam thời kỳ 1954 - 1975653.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_6_Tong quan lich su ... VN_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam thời kỳ 1976 - 1986548.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_7_Tong quan lich su ... VN_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước 1986 - 2000603.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_8_Tong quan lich su ... VN_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo chí cách mạng việt nam thời kỳ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2001 - 2010438.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_9_Tong quan lich su ... VN_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận400.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7884_SA2949_10_Tong quan lich su ... VN_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo362.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.