Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8482
Nhan đề: A history of mass communication: Six information revolutions
Tác giả: Fang, Irving
Từ khoá: Communication
Mass media
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Focal Press, Elsevier
Tóm tắt: " A History of Mass Communication traces the common themes in the long and complex history of mass communication. It shows how the means of communicating grew out of their eras, how they developed, how they influenced the societies of those eras, and how they have continued to exert their influence upon subsequent generations. The book is divided into six periods which are identified as 'Information Revolutions' writing, printing, mass media, entertainment, the 'toolshed' (which we call 'home' now), and the Information Highway.--From publisher's description"
Mô tả: Download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8482
ISBN: 0240802543
ISSN: SA2947
Bộ sưu tập: Truyền thông Đa phương tiện_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7882_SA2947_1_A History of Mass Communication_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover13.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_2_A History of Mass Communication_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents37.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_3_A History of Mass ..._Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments10.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_4_A History of Mass ...What Are Information Revolution.pdf
  Giới hạn truy cập
What Are Information Revolutions?155.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_5_A History of Mass Communication_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
The First Revolution Writing246.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_6_A History of Mass Communication_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
The Second Revolution Printing416.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_7_A History of Mass Communication_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The Third Revolution Mass Media918.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_8_A History of Mass Communication_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
The Fourth Revolution Entertainment741.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_9_A History of Mass Communication_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
The Fifth Revolution The Toolshed Home671.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_10_A History of Mass Communication_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
The Sixth Revolution The Highway720.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_11_A History of Mass Communication_A Summing Up.pdf
  Giới hạn truy cập
A Summing Up40.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_12_A History of Mass Communication_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography109.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_13_A History of Mass ..._Communication Timeline.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication Timeline102.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D7882_SA2947_14_A History of Mass Communication_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index94.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.