Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8480
Nhan đề: Digital Colour in Graphic Design
Tác giả: Pender, Ken
Từ khoá: Digital techniques
Color computer graphic
Graphic arts
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Focal Press
Tóm tắt: Digital Colour in Graphic Design is a practical guide to handling colour graphics on the desktop - from the scanning, creation and manipulation of images to processing for different colour output devices."--BOOK JACKET. "The first part of the book explains the underlying principles of digital colour."--BOOK JACKET. "The second half illustrates practical colour techniques using a variety of software applications. Supported by numerous graphic examples, a series of workshops leads you step by step through the processes
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8480
ISBN: 024051527 7
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2946_1_Digital Colour in Graphic Design-Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover299.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_2_Digital Colour in Graphic Design-Copyright.pdf
  Giới hạn truy cập
Copyright292.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_3_Digital Colour in Graphic Design-Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content119.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_4_Digital Colour in Graphic Design-Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction439.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_5_Digital Colour in Graphic Design_Part 1_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Digital colour the theory and the practice2.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_6_Digital Colour in Graphic Design_Part 1_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Working with digital colour4.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_7_Digital Colour in Graphic Design_Part 1_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Colour output2.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_8_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Workshop3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_9_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Virtualarrchitecture and terrain3.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_10_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
The portrait3.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_11_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Digital sculpture4.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_12_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
The human figure2.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_13_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
The bizarre and themacabre2.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_14_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Imagesfrom nature and science3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_15_Digital Colour in Graphic Design_Part 2_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Digital art3.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_16_Digital Colour in Graphic Design_Summary.pdf
  Giới hạn truy cập
Summary271.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_17_Digital Colour in Graphic Design_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography331.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_18_Digital Colour in Graphic Design_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary479.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2946_19_Digital Colour in Graphic Design_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index137.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.