Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8478
Nhan đề: Mỹ học = L'esthétique
Tác giả: Huisman, Denis
Huyền Giang dịch
Từ khoá: Mỹ học
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Thế giới
Tóm tắt: Khái quát các giai đoạn lịch sử của mỹ học, mỹ học theo các trường phái lý luận Platon, Kant, mỹ học duy tâm... Các lĩnh vực của mỹ học nghệ thuật, tâm lý nghệ thuật, nghệ thuật với xã hội. Một số vấn đề phương pháp luận của mỹ họ
Mô tả: download
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8478
Bộ sưu tập: Thiết kế Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2944_1_My hoc_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa2.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_2_My hoc_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu34.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_3_My hoc_Phan thu nhat_Chuong I.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuyết platon hay thời giáo điều367.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_4_My hoc_Phan thu nhat_Chuong II.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuyết Kant hay thời phê phán457.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_5_My hoc_Phan thu nhat_Chuong III.pdf
  Giới hạn truy cập
Chủ nghĩa thực chứng hay thời hiện đại481.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_6_My hoc_Phan thu hai_Chuong IV.pdf
  Giới hạn truy cập
Triết học nghệ thuật232.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_7_My hoc_Phan thu hai_Chuong V.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học nghệ thuật329 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_8_My hoc_Phan thu hai_Chuong VI.pdf
  Giới hạn truy cập
Xã hội học nghệ thuật304.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_9_My hoc_Phan thu ba_Chuong VII.pdf
  Giới hạn truy cập
Giá trị học nghệ thuật158.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_10_My hoc_Phan thu ba_Chuong VIII.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống các nghệ thuật118.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_11_My hoc_Phan thu ba_Chuong IX.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp luận về nghệ thuật129.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_12_My hoc_Loi cuoi sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cuối sách48.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2944_13_My hoc_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.