Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8474
Nhan đề: Từ điển quân sự Anh - Việt
Tác giả: Phạm, Bá Toàn
Nguyễn, Văn Tư
Phạm, Sĩ Tám
Từ khoá: Từ điển
Quân sự
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân,
Tóm tắt: Gồm hơn 700.000 từ và thuật ngữ quân sự hiện đại phản ánh những vấn đề cơ bản thuộc hầu hết các lĩnh vực của lục quân, không quân, hải quân nhiều nước trên thế giới, ngoài ra còn gần 20.000 từ viết tắt và kí hiệu quân sự để tra cứu
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8474
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2940_D7846_1_Tu dien quan su Anh - Viet_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa4.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_2_Tu dien quan su Anh - Viet_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu56.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_3_Tu dien quan su Anh - Viet_Huong dan su dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng dẫn sử dụng46.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_4_Tu dien quan su Anh - Viet_Cac sach tham khao chinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Các sách tham khảo chính42.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_5_Tu dien quan su Anh - Viet_Ky hieu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Ký hiệu viết tắt13.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_6_Tu dien quan su Anh - Viet_A.pdf
  Giới hạn truy cập
A6.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_7_Tu dien quan su Anh - Viet_B.pdf
  Giới hạn truy cập
B2.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_8_Tu dien quan su Anh - Viet_C.pdf
  Giới hạn truy cập
C4.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_9_Tu dien quan su Anh - Viet_D.pdf
  Giới hạn truy cập
D3.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_10_Tu dien quan su Anh - Viet_E.pdf
  Giới hạn truy cập
E2.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_11_Tu dien quan su Anh - Viet_F.pdf
  Giới hạn truy cập
F2.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_12_Tu dien quan su Anh - Viet_G.pdf
  Giới hạn truy cập
G1.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_13_Tu dien quan su Anh - Viet_H.pdf
  Giới hạn truy cập
H1.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_14_Tu dien quan su Anh - Viet_I.pdf
  Giới hạn truy cập
I1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_15_Tu dien quan su Anh - Viet_J.pdf
  Giới hạn truy cập
J1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_16_Tu dien quan su Anh - Viet_K.pdf
  Giới hạn truy cập
K852.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_17_Tu dien quan su Anh - Viet_L.pdf
  Giới hạn truy cập
L1.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_18_Tu dien quan su Anh - Viet_M.pdf
  Giới hạn truy cập
M2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_19_Tu dien quan su Anh - Viet_N.pdf
  Giới hạn truy cập
N824.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_20_Tu dien quan su Anh - Viet_O.pdf
  Giới hạn truy cập
O1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_21_Tu dien quan su Anh - Viet_P.pdf
  Giới hạn truy cập
P2.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_22_Tu dien quan su Anh - Viet_Q.pdf
  Giới hạn truy cập
Q188.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_23_Tu dien quan su Anh - Viet_R.pdf
  Giới hạn truy cập
R2.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_24_Tu dien quan su Anh - Viet_S.pdf
  Giới hạn truy cập
S3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_25_Tu dien quan su Anh - Viet_T.pdf
  Giới hạn truy cập
T2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_26_Tu dien quan su Anh - Viet_U.pdf
  Giới hạn truy cập
U606.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_27_Tu dien quan su Anh - Viet_V.pdf
  Giới hạn truy cập
V472 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_28_Tu dien quan su Anh - Viet_W.pdf
  Giới hạn truy cập
W888.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_29_Tu dien quan su Anh - Viet_X.pdf
  Giới hạn truy cập
X62.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_30_Tu dien quan su Anh - Viet_Y.pdf
  Giới hạn truy cập
Y111.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_31_Tu dien quan su Anh - Viet_Z.pdf
  Giới hạn truy cập
Z150.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2940_D7846_32_Tu dien quan su Anh - Viet_Tu viet tat va ky hieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Từ viết tắt và ký hiệu13.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.