Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8473
Nhan đề: The Blackwell Companion to Law and Society
Tác giả: Sarat, Austin (Edited)
Từ khoá: Law
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Blackwell Publishing,
Tóm tắt: " Examining the relationship between law & social interactions, this volume features 33 original essays that address both classical issues & new themes, such as the gap between law on the books & law in action, the complexity of institutional processes, & the significance of new media."
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8473
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2939_D7845_1_The Blackwell ...Society_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover69.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_2_The Blackwell ...Society_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents39.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_3_The Blackwell ...Society_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface37.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_4_The Blackwell ...Society_Contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
Contributors71.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_5_The Blackwell ...Society_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Vitality Amidst Fragmentation: On the Emergence of Postrealist Law and Society Scholarship78.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_6_The Blackwell ...Society_Part 1 Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Law in Social Theory and Social Theory in the Study of Law97.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_7_The Blackwell ...Society_Part 1 Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Profession, Science, and Culture: An Emergent Canon of Law and Society Research159.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_8_The Blackwell ...Society_Part 2 Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
The Work of Rights and the Work Rights Do: A Critical Empirical Approach100.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_9_The Blackwell ...Society_Part 2 Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Consciousness and Ideology92.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_10_The Blackwell ...Society_Part 2 Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Law in Popular Culture109.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_11_The Blackwell ...Society_Part 2 Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Comparing Legal Cultures96.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_12_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
The Police and Policing95.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_13_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Professional Power: Lawyers and the Constitution of Professional Authority131.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_14_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Courts and Judges144.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_15_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Jurors and Juries102.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_16_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Regulators and Regulatory Processes110.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_17_The Blackwell ...Society_Part 3 Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
The Legal Lives of Private Organizations119.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_18_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Legal Regulation of Families in Changing Societies99.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_19_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Culture, ‘‘Kulturkampf,’’ and Beyond: The Antidiscrimination Principle under the Jurisprudence of Backlash123.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_20_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
The Government of Risks101.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_21_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Thinking About Criminal Justice: Sociolegal Expertise and the Modernization of American Criminal Justice118.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_22_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Rights in the Shadow of Class: Poverty, Welfare, and the Law131.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_23_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Immigration93.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_24_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Commodity Culture, Private Censorship, Branded Environments, and Global Trade Politics: Intellectual Property as a Topic of Law and Society Research130.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_25_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Legal Categorizations and Religion: On Politics of Modernity, Practices, Faith, and Power107.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_26_The Blackwell ...Society_Part 4 Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
The Role of Social Science in Legal Decisions131.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_27_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Procedural Justice103.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_28_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 24.pdf
  Giới hạn truy cập
A Tale of Two Genres: On the Real and Ideal Links Between Law and Society and Critical Race Theory106.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_29_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 25.pdf
  Giới hạn truy cập
The Constitution of Identity: Gender, Feminist Legal Theory, and the Law and Society Movement98.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_30_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Sexuality in Law and Society Scholarship111.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_31_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Law and Social Movements101.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_32_The Blackwell ...Society_Part 5 Chapter 28.pdf
  Giới hạn truy cập
‘‘The Dog that Didn’t Bark’’: A Sociolegal Tale of Law, Democracy, and Elections109.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_33_The Blackwell ...Society_Part 6 Chapter 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Ethnographies of Law226.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_34_The Blackwell ...Society_Part 6 Chapter 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Colonial and Postcolonial Law114.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_35_The Blackwell ...Society_Part 6 Chapter 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Human Rights97.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_36_The Blackwell ...Society_Part 6 Chapter 32.pdf
  Giới hạn truy cập
The Rule of Law and Economic Development in a Global Era113.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_37_The Blackwell ...Society_Part 6 Chapter 33.pdf
  Giới hạn truy cập
Economic Globalization and the Law in the Twenty-first Century103.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2939_D7845_38_The Blackwell ...Society_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index102.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.