Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8471
Nhan đề: Sự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Oanh (Người thực hiện)
Nguyễn, Trung Tín (GVHD)
Từ khoá: Sáp nhập doanh nghiệp
Luật thương mại
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Tóm tắt: "Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (m&a), sự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp(m&a) ở việt nam. Giới thiệu kinh nghiệm mua bán, sáp nhập doanh nghiệp(m&a)trên thế giới, bài học rút ra, phương hướng hoàn thiện đối vớiViệt Nam "
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8471
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2937_D7843_1_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa161.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_2_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Loi cam doan.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cam đoan122.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_3_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục197.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_4_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Danh muc tu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng chữ viết tắt139.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_5_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Danh muc ban bieu tham chieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng biểu tham chiếu143.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_6_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Danh muc tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo208.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_7_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu306.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_8_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề lý luận cơ bản về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (m&a)444.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_9_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự điều chỉnh pháp luật về thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp(m&a) ở việt nam573.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_10_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm mua bán, sáp nhập doanh nghiệp(m&a) trên thế giới, bài học rút ra.phƣơng hƣớng hoàn thiện đối với việt nam501.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2937_D7843_11_Su dieu chinh phap luat ve thi truong mua ban..._Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận163.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.