Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8470
Nhan đề: So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải ngoài tòa án: Luận văn Thạc sĩ Luật học
Tác giả: Nguyễn, Minh Thùy (Người thực hiện)
Phan, Thị Thanh Thủy (GVHD)
Từ khoá: Tranh chấp thương mại
Cạnh tranh thương mại
Tòa án
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thương mại, so sánh pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải ngoài tòa án. Nêu lên một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải ngoài tòa án
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8470
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2936_D7842_1_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa135.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_2_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Loi cam đoan.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cam đoan28.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_3_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục285.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_4_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Danh muc cac tu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng chữ viết tắt160.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_5_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Danh muc cac so do.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục các số đo156.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_6_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu292.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_7_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thƣơng mại thông qua hòa giải ngoài tòa án373.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_8_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
So sánh pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về giải quyết tranh chấp thƣơng mại thông qua hòa giải ngoài tòa án462.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_9_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp thƣơng mại thông qua hòa giải ngoài tòa án334.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_10_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận223.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2936_D7842_11_So sanh phap luat Viet Nam va phap luat Hoa Ky ... _Danh muc tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo242.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.