Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8468
Nhan đề: Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ. Chuyên ngành: Luật Kinh tế
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Hằng (Người thực hiện)
Nguyễn, Như Phát (GVHD)
Từ khoá: Luật hợp đồng
Luật kinh tế
Hợp đồng điện tử
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8468
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2934_D7840_1_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa77.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_2_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục157.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_3_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu164.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_4_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý luận chung về thƣơng mại điện tử311 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_5_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở việt nam509.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_6_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử ở việt nam274.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_7_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận152.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2934_D7840_8_Phap luat ve hop dong dien tu o Viet Nam_Danh muc tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo174.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.