Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8466
Nhan đề: Pháp luật thương mại điện tử ở việt nam hiện nay: Luận án tiến sĩ Luật học
Tác giả: Lê, Văn Thiệp (Người thực hiện)
Lê, Mai Thanh
Đặng, Vũ Huân (GVHD)
Từ khoá: Luật thương mại
Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Học viện Khoa học xã hội,
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật thương mại điện tử, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian qua. Nêu lên định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử.
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8466
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2932_D7838_1_Phap luat thuong mai ... hien nay_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa105.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_2_Phap luat thuong mai ... hien nay_Loi cam doan.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cảm ơn93.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_3_Phap luat thuong mai ... hien nay_Danh muc tu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảng chữ viết tắt111.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_4_Phap luat thuong mai ... hien nay_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục109.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_5_Phap luat thuong mai ... hien nay_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu162.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_6_Phap luat thuong mai ... hien nay_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án237.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_7_Phap luat thuong mai ... hien nay_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Những vấn đề lý luận về thƣơng mại điện tử và pháp luật thƣơng mại điện tử333.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_8_Phap luat thuong mai ... hien nay_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật thƣơng mại điện tử ở việt nam trong thời gian qua302.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_9_Phap luat thuong mai ... hien nay_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thƣơng mại điện tử332.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_10_Phap luat thuong mai ... hien nay_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
kết luận148.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_11_Phap luat thuong mai ... hien nay_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo310.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2932_D7838_12_Phap luat thuong mai ... hien nay_Danh muc cac cong trinh nghien cuu.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả liên quan đến luận án đã đƣợc công bố146.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.