Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8447
Nhan đề: A Companion to European Union Law and International Law
Tác giả: Patterson, Dennis
Södersten, Anna (Edited)
Từ khoá: International law.
European Union law
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Wiley Blackwell
Tóm tắt: Featuring contributions from renowned scholars, A Companion to European Union Law and International Law presents a comprehensive and authoritative collection of essays that addresses all of the most important topics on European Union and international law
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8447
ISBN: 9780470674390
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2913_D7819_1_A Companion to ... _Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover46.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_2_A Companion to ... _Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents41.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_3_A Companion to ... _Contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
Contributors38.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_4_A Companion to ... _Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface29.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_5_A Companion to ... _Abbreviations.pdf
  Giới hạn truy cập
Abbreviations30.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_6_A Companion to ... _Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
International Law and EU Law398.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_7_A Companion to ... _Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
EU Political Institutions and Decision Making360.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_8_A Companion to ... _Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The Court217.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_9_A Companion to ... _Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Economic Dimensions of the European Union856.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_10_A Companion to ... _Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
The European Union and the External World333.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_11_A Companion to ... _Part 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Human Rights, Social Issues, and the Environment707.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_12_A Companion to ... _Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index55.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7819_13_A Companion to ... _Table of Cases.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Cases107.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.