Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8446
Nhan đề: 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The seventeen indisputable laws of teamwork
Tác giả: Maxwell, John C.
Từ khoá: Làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội,
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8446
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2913_D7818_1_17 nguyen tac... nhom_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa194.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_2_17 nguyen tac... nhom_Gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu177.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_3_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc tầm quan trọng182.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_4_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc toàn cảnh187.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_5_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc phù hợp229.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_6_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc đỉnh everest235.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_7_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc chuỗi liên kết226.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_8_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc người ảnh hưởng187.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_11_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc chiếc la bàn258.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_10_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc quả táo hỏng212.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_11_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc phối hợp258.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_12_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc đánh đổi143.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_13_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc bảng điểm180.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_14_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc người dự bị244.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_15_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc đồng nhất193.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_16_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc giao tiếp187.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_17_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc thế mạnh189.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_18_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc quyết tâm202.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2913_D7818_19_17 nguyen tac... nhom_Nguyen tac 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên tắc lợi nhuận198.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.