Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8443
Nhan đề: Cambridge preliminary English test 6: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations
Tác giả: University of Cambridge. ESOL Examinations.
Từ khoá: English language
Examination
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Tóm tắt: Cambridge Preliminary English Test 6 contains four complete authentic PET past papers from Cambridge ESOL.
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8443
ISBN: 9780521123198
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2909_D7815_1_Cambridge Preliminary English Test 6_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover670.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_2_Cambridge Preliminary English Test 6_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents124.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_3_Cambridge Preliminary English Test 6_A Guide to Pet.pdf
  Giới hạn truy cập
A Guide to Pet3.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_4_Cambridge Preliminary English Test 6_Test 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 15.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_5_Cambridge Preliminary English Test 6_Test 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 25.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_6_Cambridge Preliminary English Test 6_Test 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 35.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_7_Cambridge Preliminary English Test 6_Test 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 47.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_8_Cambridge ... Test 6_Frames for the speaking test.pdf
  Giới hạn truy cập
Frames for the speaking test3.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_9_Cambridge Preliminary English Test 6_Key.pdf
  Giới hạn truy cập
Key15.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_10_Cambridge Preliminary English Test 6_Sample.pdf
  Giới hạn truy cập
Sample1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_11_Cambridge Preliminary English Test 6_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments664.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.1_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
10.51 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.1_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.03 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.1_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.59 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.1_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.2 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.2_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
10.52 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.2_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.05 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.2_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.62 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.2_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
4.82 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.3_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
10.97 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.3_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.32 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.3_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
5.35 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.3_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.06 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.4_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
10.49 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.4_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.33 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.4_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.7 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2909_D7815_Test.4_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.08 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.