Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8441
Nhan đề: Cambridge preliminary English test 4: Student's book with answers. Examination papers from University of Cambidge ESOL excaminations: English for speakers of other languages
Tác giả: University of Cambridge. ESOL Examinations.
Từ khoá: English language
Examination
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Cambridge University Press,
Mô tả: Đề án mở ngành
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8441
ISBN: 9780521755283
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2907_D7813_1_Cambridge Preliminary English Test 4_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover260.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_2_Cambridge Preliminary English Test 4_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents36.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_3_Cambridge Preliminary English Test 4_To the student.pdf
  Giới hạn truy cập
To the student81.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_4_Cambridge Preliminary English Test 4_Test 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 1832.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_5_Cambridge Preliminary English Test 4_Test 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 2851.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_6_Cambridge Preliminary English Test 4_Test 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 32.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_7_Cambridge Preliminary English Test 4_Test 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Test 4846.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_8_Cambridge Preliminary English Test 4_Key.pdf
  Giới hạn truy cập
Key2.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_9_Cambridge Preliminary English Test 4_Sample answer sheets.pdf
  Giới hạn truy cập
Sample answer sheets308.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_10_Cambridge Preliminary English Test 4_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments358.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.1_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
8.58 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.1_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
7.19 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.1_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.94 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.1_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
4.75 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.2_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
63.02 kBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.2_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
7.04 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.2_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.75 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.2_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
4.99 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.3_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
8.42 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.3_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.64 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.3_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.45 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.3_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.02 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.4_part.1.mp3
  Giới hạn truy cập
8.83 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.4_part.2.mp3
  Giới hạn truy cập
6.38 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.4_part.3.mp3
  Giới hạn truy cập
4.78 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2907_D7813_Test.4_part.4.mp3
  Giới hạn truy cập
5.21 MBMP3Xem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.