Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8390
Nhan đề: Market leader: Upper intermediate business English
Tác giả: Cotton, David
Falvey, David
Kent, Simon
Từ khoá: Business English
English language
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Longman
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8390
ISBN: 9781405813099
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2850_D7623_1_Market leader upper ... english_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover706.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_2_Market leader upper ... english_Map of the book.pdf
  Giới hạn truy cập
Map of the book590.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_3_Market leader upper ... english_Introducction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introducction553.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_4_Market leader upper ... english_Unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication2.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_5_Market leader upper ... english_Unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
International marketing2.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_6_Market leader upper ... english_Unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Building relationships2.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_7_Market leader upper ... english_Unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Success2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_8_Market leader upper ... english_Unit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Job satisfaction2.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_9_Market leader upper ... english_Unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Risk2.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_10_Market leader upper ... english_Unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
E-commerce4.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_11_Market leader upper ... english_Unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Team building2.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_12_Market leader upper ... english_Unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Raising finance2.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_13_Market leader upper ... english_Unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Customer service2.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_14_Market leader upper ... english_Unit 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Crrisis management2.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_15_Market leader upper ... english_Unit 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Management styles2.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_16_Market leader upper ... english_Unit 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Takeovers and mergers2.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_17_Market leader upper ... english_Unit 14.pdf
  Giới hạn truy cập
The future of buisness4.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_18_Market leader upper ... english_Grammar references.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar references2.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_19_Market leader upper ... english_Writing file.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing file1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_20_Market leader upper ... english_Activity file.pdf
  Giới hạn truy cập
Activity file3.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_21_Market leader upper ... english_Audio Scripts.pdf
  Giới hạn truy cập
Audio Scripts7.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2850_D7623_22_Market leader upper ... english_Vocabularry file.pdf
  Giới hạn truy cập
Vocabularry file1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.