Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8366
Nhan đề: Môi trường và con người
Tác giả: Nguyễn, Xuân Cự
Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Ô nhiễm môi trường
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8366
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2824_D7597_1_Moi truong va con nguoi_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa753.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_2_Moi truong va con nguoi_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_3_Moi truong va con nguoi_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số khái niệm cơ bản4.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_4_Moi truong va con nguoi_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường17.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_5_Moi truong va con nguoi_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Dân số và môi trường14.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_6_Moi truong va con nguoi_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người32.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_7_Moi truong va con nguoi_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài nguyên thiên nhiên29.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_8_Moi truong va con nguoi_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Ô nhiễm môi trường18.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_9_Moi truong va con nguoi_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững32.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_10_Moi truong va con nguoi_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2824_D7597_11_Moi truong va con nguoi_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.