Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7643
Nhan đề: Architectural Drawing Course
Tác giả: Zell, Mo
Từ khoá: Architectural drawing
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Barrons Educational Series
Mô tả: ĐCCT 18-19/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7643
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_AR_GTKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.