Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6653
Nhan đề: Apartheid and Beyond: South African Writers and the Politics of Place
Tác giả: Barnard, Rita
Từ khoá: Literature
South African literature
20th Century Literature
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Tóm tắt: This book contributes to the study of South African literature, offering readings of writers such as Coetzee, Gordimer, Fugard, Tlali, and Mda. Focusing on the relationship between place, subjectivity, and literary form, the study examines our understanding of apartheid as a geographical form of control, and of its imagined and actual transformation.
Mô tả: 2.54 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6653
ISBN: 9780199851058 (e)
9780195112863
Bộ sưu tập: Văn học_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2770_Apartheid...Place-miscMatter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Title Pages135.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-miscMatter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements152.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-miscMatter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Editions Cited156 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction236.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Dream Topographies317.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Leaving the House of the White Race326.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Of Trespassers and Trash316.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-5.pdf
  Giới hạn truy cập
A Man's Scenery314.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Beyond the Tyranny of Place333.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2770_Apartheid...Place-chapter-7.pdf
  Giới hạn truy cập
The Location of Postapartheid Culture316.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.