Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6584
Nhan đề: Shin Nihongo no Kiso II
Tác giả: Kaigai, Gijutsusha Kenshū Kyōkai
Từ khoá: Japanese language
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Surī Ē Nettowāku,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6584
Bộ sưu tập: Đông phương học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2685_1_shin nihongo no kiso ii_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover21.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_2_shin nihongo no kiso ii_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction190.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_3_shin nihongo no kiso ii_Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content139.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_4_shin nihongo no kiso ii_Lesson 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 26318.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_5_shin nihongo no kiso ii_Lesson 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 27241.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_6_shin nihongo no kiso ii_Lesson 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 28271.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_7_shin nihongo no kiso ii_Lesson 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 29230.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_8_shin nihongo no kiso ii_Lesson 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 30293.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_9_shin nihongo no kiso ii_Lesson 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 31270.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_10_shin nihongo no kiso ii_Lesson 32.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 32236.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_11_shin nihongo no kiso ii_Lesson 33.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 33289.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_12_shin nihongo no kiso ii_Lesson 34.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 34271.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_13_shin nihongo no kiso ii_Lesson 35.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 35303.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_14_shin nihongo no kiso ii_Lesson 36.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 36262.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_15_shin nihongo no kiso ii_Lesson 37.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 37282.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_16_shin nihongo no kiso ii_Lesson 38.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 38247.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_17_shin nihongo no kiso ii_Lesson 39.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 39262.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_18_shin nihongo no kiso ii_Lesson 40.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 40306.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_19_shin nihongo no kiso ii_Lesson 41.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 41266.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_20_shin nihongo no kiso ii_Lesson 42.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 42271.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_21_shin nihongo no kiso ii_Lesson 43.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 43240.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_22_shin nihongo no kiso ii_Lesson 44.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 44236.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_23_shin nihongo no kiso ii_Lesson 45.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 45311.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_24_shin nihongo no kiso ii_Lesson 46.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 46253.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_25_shin nihongo no kiso ii_Lesson 47.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 47230.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_26_shin nihongo no kiso ii_Lesson 48.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 48255.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_27_shin nihongo no kiso ii_Lesson 49.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 49227.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_28_shin nihongo no kiso ii_Lesson 50.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 50362.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2685_29_shin nihongo no kiso ii_Lesson 51.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 51692.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.