Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6433
Nhan đề: Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media
Tác giả: Kelleher, Tom
Từ khoá: Public relations
Data processing
Computer network resources
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Inc.
Tóm tắt: Rich in scholarly foundations combined with actual practice, Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media connects the social and technological forces that are changing public relations. Using plain-talk discussion of theory and research, this book helps readers identify how lasting concepts for effective public relations can be applied in a changing media environment, and how a changing media environment affects the practice of effective public relations.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6433
ISBN: 9781452225876 (e)
9781412914178
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2738_public-relations-online_n1.pdfInteractive Public Relations249.69 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n2.pdfSystems Everywhere248.57 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n3.pdfServer-Side Public Relations231 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n4.pdfPeer-to-Peer Public Relations354.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n5.pdfRelationships591.09 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n6.pdfNews-Driven Relationships260.95 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n7.pdfCommerce-Driven Relationships251.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n8.pdfIssue-Driven Relationships290.59 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n9.pdfManaging Public Relations in Real Time251.57 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2738_public-relations-online_n10.pdfApplied Research and Evaluation243.29 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.