Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6430
Nhan đề: Key Concepts in Public Relations
Tác giả: Franklin, Bob
Hogan, Mike
Langley, Quentin ...
Từ khoá: Public relations
Brand Stretching
Advertorials
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Ltd
Tóm tắt: The SAGE Key Concepts series provides students with accessible and authoritative knowledge of the essential topics in a variety of disciplines. Cross-referenced throughout, the format encourages critical evaluation through understanding. Written by experienced and respected academics, the books are indispensable study aids and guides to comprehension.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6430
ISBN: 9781446269084 (e)
9781412923194
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n1.pdfIntroduction196.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n2.pdfAccount Management124.15 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n3.pdfAdvertising111.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n4.pdfAdvertising (Codes)103.2 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n5.pdfAdvertising (Online)119.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n6.pdfAdvertorials105.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n7.pdfAgenda Setting130.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n8.pdfAlternative Media138.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n9.pdfAnnual General Meeting102.14 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n10.pdfAudience95.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n11.pdfAudiences (Radio)120.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n12.pdfAudiences (Television)108.2 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n13.pdfBlog (Blogger, Blogging, Blogosphere)135.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n14.pdfBottom Line107.89 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n15.pdfBoundary Spanner105.07 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n16.pdfBrand Stretching96.13 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n17.pdfBranding108.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n18.pdfBudget101.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n19.pdfBusiness to Business (B2B)100.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n20.pdfCampaign109.61 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n21.pdfCelebrity116.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n22.pdfCensorship125.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n23.pdfCirculation (Newspapers)200.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n24.pdfCirculation (Internet)114.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n25.pdfClient102.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n26.pdfCodes of Conduct107.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n27.pdfCommercial Speech104.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n28.pdfCommunication106.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n29.pdfCommunications Audit105.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n30.pdfCommunications Strategy103.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n31.pdfConflict of Interest111.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n32.pdfConsultancy105.36 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n33.pdfConsumer Public Relations108.62 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n34.pdfContacts99.56 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n35.pdfContent Analysis128.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n36.pdfContinuous Professional Development103.57 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n37.pdfConvergence116.37 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n38.pdfCopyright114.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n39.pdfCorporate Communication104.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n40.pdfCorporate Social Responsibility106.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n41.pdfCreativity121.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n42.pdfCrisis Public Relations107.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n43.pdfCybersquatting105.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n44.pdfDark Sites97.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n45.pdfDefamation117.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n46.pdfDemographics112.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n47.pdfDestination Branding136.47 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n48.pdfDiversity111.45 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n49.pdfDumbing Down131.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n50.pdfEditor131.27 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n51.pdfEmbargo112.95 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n52.pdfEthics95.58 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n53.pdfEvaluation110.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n54.pdfEvent Management100.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n55.pdfExcellence Theory105.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n56.pdfFifth Estate130.4 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n57.pdfFinancial Public Relations107.27 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n58.pdfFocus Groups127.95 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n59.pdfFourth Estate122.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n60.pdfFreelance101.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n61.pdfFriday Night Drop119.61 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n62.pdfFull Service111.01 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n63.pdfGatekeeper103.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n64.pdfGlobalisation111.96 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n65.pdfGoogledance103.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n66.pdfGoogleEarth113.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n67.pdfGoogle Games118.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n68.pdfGovernment Public Relations144.68 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n69.pdfGuanxi118.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n70.pdfHealthcare Public Relations110.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n71.pdfHofstede120.15 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n72.pdfHong Bo106.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n73.pdfHorizon Scanning101.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n74.pdfHuman Resources103.47 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n75.pdfIn-House96.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n76.pdfInfotainment122.65 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n77.pdfInformation Subsidies121.02 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n78.pdfInternet106.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n79.pdfInternet Public Relations102.59 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n80.pdfJournalism136.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n81.pdfJournalist140.4 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n82.pdfKey Figure Interviews123.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n83.pdfKey Messages103.83 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n84.pdfLobby134.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n85.pdfLobbying102.58 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n86.pdfManufacturing Consent143.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n87.pdfMarketing (Mix)110.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n88.pdfMass Communication104.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n89.pdfMedia Briefing119.07 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n90.pdfMedia Relations104.92 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n91.pdfMedia Training105.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n92.pdfMethodology130.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n93.pdfMilitary Public Relations/Embedded Journalists116.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n94.pdfMission Statement117.61 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n95.pdfModels in Public Relations103.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n96.pdfNetworking105.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n97.pdfNews128.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n98.pdfNews Agency/Press Association126.03 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n99.pdfNews Angle108.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n100.pdfNews Management127.16 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n101.pdfNews Values130.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n102.pdfNewsrooms138.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n103.pdfNGOs107.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n104.pdfNIBs (News in Brief)98.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n105.pdfOn Message112.68 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n106.pdfOn/Off the Record107.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n107.pdfParty Conferences105 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n108.pdfPerception Management102.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n109.pdfPersuasion130.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n110.pdfPhoto Opportunity104.65 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n111.pdfPitch/Pitching110.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n112.pdfPreditorial (Practical Concept)105.78 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n113.pdfPress Conferences102.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n114.pdfPress Packs103.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n115.pdfPress Releases107.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n116.pdfPrivacy117.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n117.pdfPro Bono95.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n118.pdfPromotion (1)101.44 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n119.pdfPromotion (2)102.04 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n120.pdfPropaganda107.19 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n121.pdfPublic Affairs113.37 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n122.pdfPublic Inquiry101.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n123.pdfPublic Opinion127.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n124.pdfPublic Relations119.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n125.pdfPublic Relations Democracy117.61 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n126.pdfPublic Relations Education and Training106.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n127.pdfPublic Relations (Internal)118.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n128.pdfPublic Relations Planning109.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n129.pdfPublics103.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n130.pdfPublic Service Broadcasting114.28 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n131.pdfQs and As101.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n132.pdfQuantitative and Qualitative Methods123.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n133.pdfRebuttals111.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n134.pdfRegulation (Internet)111 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n135.pdfRegulation (Press – Ownership and Contents)130.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n136.pdfRegulation (Radio)108.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n137.pdfRegulation (Television)122.62 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n138.pdfReputation Management119.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n139.pdfResearch (Communication)111.5 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n140.pdfResearch (Sponsored)102.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n141.pdfResponse Statement99.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n142.pdfRisk Management111.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n143.pdfRogue Sites104.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n144.pdfRolling News122.89 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n145.pdfRolling News Deadlines105.27 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n146.pdfSampling130.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n147.pdfSell-in106.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n148.pdfSituation Analysis105.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n149.pdfSMART Objectives111.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n150.pdfSocial Marketing114.78 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n151.pdfSocial Media114.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n152.pdfSoundbites105.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n153.pdfSources (Relationships with Journalists)131.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n154.pdfSources (Influence on Editorial)128.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n155.pdfSpin108.59 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n156.pdfSpin Doctor105.2 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n157.pdfSpoiler118.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n158.pdfSponsorship108.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n159.pdfStakeholder Analysis104.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n160.pdfStrategy113.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n161.pdfSyndicated Radio Tapes118.01 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n162.pdfTalking Head100.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n163.pdfTarget Audience122.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n164.pdfThink Tanks120.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n165.pdfTrade Bodies103.24 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n166.pdfTrade Press119.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n167.pdfTriple Bottom Line104.16 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n168.pdfVideo News Releases105.98 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n169.pdfWeb 2.0102.19 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n170.pdfWestern Model (Dominance of)112.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2735_key-concepts-in-public-relations_n171.pdfWikis126.72 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.